Úvodní stránka » Služby » Energetický audit

Energetický audit

Energetický audit - budovaLegislativa

Energetický audit je definován zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 480/2012 o energetickém auditu.

 

 

Cíl energetického auditu

Cílem energetického auditu je zhodnocení současného stavu užití energií v budovách nebo jiných energetických systémech a identifikování optimálního způsobu dosažení energetických úspor z hlediska technického, ekonomického a ekologického.

Povinnost zpracování energetického auditu

Je stanovena dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdější ch předpisů takto:

  1. Hodnota, od níž vzniká pro organizační složky státu, organizační složky krajů a obcí a příspěvkové organizace povinnost podrobit své budovy či zařízení energetickému auditu, se stanoví ve výši 1500 GJ celkové roční spotřeby energie*.
  2. Hodnota, od níž vzniká pro fyzické a právnické osoby s výjimkou uvedených v odst. 1 povinnost podrobit své budovy či zařízení energetickému auditu, se stanoví ve výši 35 000 GJ celkové roční spotřeby energie*.
  3. Hodnota, od níž vzniká pro fyzické a právnické osoby povinnost zajistit zpracování energetického auditu, se u budov a areálů samostatně zásobovaných energií, stanoví ve výši 700 GJ celkové roční spotřeby energie*.

*Celková roční spotřeba energie je součet spotřeby všech druhů a forem energie všech odběrných míst provozovaných pod jedním IČ.

Energetický audit je dále vyžadován při žádosti o finanční podporu, dotaci či úvěr na financování projektů v oblasti energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie.

Výjimka, kdy není nutné zpracovat energetický audit

Výjimka se vztahuje na objekty s menší obývanou plochou než 50 m2 a dále pro objekty rekreační, chaty, chalupy a objekty podle LV užívané pouze pro rekreaci. Dále pak se tato povinnost netýká památek a objektů pro náboženské účely.

Obsah energetického auditu

  • popis stávajícího stavu předmětu energetického auditu
  • vyhodnocení stávajícího stavu předmětu energetického auditu
  • návrhy opatření ke zvýšení účinnosti užití energie
  • varianty z návrhu jednotlivých opatření
  • výběr optimální varianty
  • doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický audit

Zpracovatel energetických auditů

Energetický audit podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů může provádět pouze energetický specialista, který má osvědčení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a je zapsán v Seznamu energetických specialistů.

Cena energetického auditu

Cena za energetický audit se odvíjí od velikosti, členitosti a složitosti auditovaných budov.