Úvodní stránka » Služby » Kontrola kotlů a rozvodů

Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie

Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie

Legislativa

Kontrola energetické účinnosti kotlů je stanovena zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů v § 6a. Prováděcím předpisem, který určuje formu a způsob provádění kontroly účinnosti kotlů, je vyhláška č. 194/2013 Sb. o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie, která platí od 1.8.2013.

Předmět kontroly kotlů

Kontrola kotle a rozvodů tepelné energie zahrnuje:

  • hodnocení dokumentace a dokladů kotle a rozvodů tepelné energie
  • vizuální prohlídku a kontrolu provozuschopnosti kotle a rozvodů tepelné energie
  • hodnocení stavu údržby kotle a rozvodů tepelné energie
  • hodnocení dimenzování kotle ve vztahu k potřebám tepla pro vytápění a přípravu teplé vody v případě kotle umístěného přímo v zásobované budově
  • hodnocení účinnosti kotle a rozvodů tepelné energie
  • doporučení k ekonomicky proveditelnému zlepšení stávajícího stavu kotle a rozvodů tepelné energie

Výsledkem kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie je písemná zpráva o kontrole provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie zahrnující posouzení provozovaného kotle s doporučením a opatřením vedoucím ke zlepšení nebo výměně provozovaných kotlů a tepelných rozvodů a o alternativních řešeních.

Povinnost kontroly účinnosti kotle

U provozovaných kotlů se jmenovitým výkonem nad 20 kW a příslušných rozvodů tepelné energie jsou vlastníci nebo společenství vlastníků jednotek povinni zajistit pravidelnou kontrolu těchto kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie.

Četnost kontrol

V případě, že kotel s rozvody tepelné energie není provozován na základě licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie, je četnost provádění kontrol včetně termínu, do kterého je potřeba provést první kontrolu, uvedena v následující tabulce:

 

Výkon kotle

Druh paliva

První kontrola po uvedení systému do provozu (roky)

Další kontrola

systém je trvale monitorován (roky)* systém není trvale monitorován (roky)*
od 20 kW
do 100 kW
všechna paliva 10 10 10
Nad 100 kW pevná a kapalná 2 10 2
plynná 4 10 4

Poznámka: za trvalý monitoring je považováno elektronické monitorování kotle a tepelntého rozvodu a jeho jednotlivých zařízení, kdy jsou především hodnoty spotřeby energie a parametry teploty vnitřního vzduchu průběžně elektronicky předávány řídícímu systému otopné soustavy, který je vyhodnocuje a na jejich základě upravuje provoz kotle.

V případě, že kotel s rozvody tepelné energie je provozován na základě licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie, je četnost provádění kontrol jednou ročně.

Výjimka, kdy není nutné provést kontrolu kotle a rozvodů tepelné energie

Povinnost se nevztahuje na kotle a vnitřní rozvody tepelné energie umístěné v rodinných domech, bytech a stavbách pro rodinnou rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost.

Oprávnění provádět kontrolu kotlů a rozvodů tepelné energie

Kontrolu provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie, které nejsou předmětem licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie podle zvláštního právního předpisu č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů může provádět pouze příslušný energetický specialista, který má osvědčení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a je zapsán v Seznamu energetických specialistů.

Pokuta za neprovedení kontroly kotlů a rozvodů tepla

Za nesplnění povinností souvisejících s kontrolou kotlů a příslušných rozvodů se příslušný subjekt dopouští správního přestupku, za který může obdržet pokutu až do výše 100.000,- Kč.