Úvodní stránka » Služby » Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám

Poradenství v oblasti dotací

Zajistíme Vám kompletní servis (zpracování energetického hodnocení, projektové dokumentace a podání žádosti) pro získání dotace z NZÚ.

V programu Nová zelená úsporám je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných či bytových domů, náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru.

3. výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ – RODINNÉ DOMY zahrnuje následující oblasti podpory:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

  • dotace na zateplení obálky budovy – výměna oken a dveří, zateplení obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
  • jsou podporována dílčí i komplexní opatření

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

  • dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

C. Efektivní využití zdrojů energie

  • dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel) nebo napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE
  • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
  • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů

Zahájení příjmu žádostí: 22. října 2015
Ukončení příjmu žádostí:
vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021
Alokace finančních prostředků: dle aktuálních výnosů z prodeje emisních povolenek

Pro více informací k programu Nová zelená úsporám – rodinné domy, klikněte zde.

3. výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ – BYTOVÉ DOMY zahrnuje následující oblasti podpory: 

B. Výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností

Budova bytového domu musí splnit požadavky vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů, na budovu s téměř nulovou spotřebou energie.

O podporu ve všech oblastech lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory B.1.

B.1 Výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností

Výše podpory: podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 1 300 Kč/m2 energeticky vztažné plochy ucelené bytové části hodnoceného bytového domu.

Podpora na výstavbu zelených střech

Podpora se poskytuje na výstavbu extenzivních a polointenzivních zelených střech. Intenzivní zelené střechy mohou být podpořeny pouze za předpokladu zajištění závlahy z jiných zdrojů, než z veřejné vodovodní sítě (např. akumulace dešťové vody z okolních ploch, využití šedé vody).

Výše podpory: podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 500 Kč/m2 půdorysné plochy vegetačního souvrství zelené střechy. 

Podpora na využití tepla z odpadní vody

Podpora se poskytuje na instalaci centrálních i decentrálních systémů využívajících teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody.  Podmínkou pro poskytnutí podpory v této podoblasti podpory je dosažení úspory energie na přípravu teplé vody v řešených bytových jednotkách minimálně 20%.

Výše podpory: podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 5 000 Kč na připojenou bytovou jednotku.

B.2 Podpora na zpracování odborného posudku, zajištění dozorové činnosti a měření průvzdušnosti obálky budovy

Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku pro podání žádosti, na zajištění odborného technického dozoru nad prováděním stavby a autorského dozoru projektanta a na zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test).

Výše podpory: Maximální celková výše podpory v této podoblasti činí 70 000 Kč. Podpora v této podoblasti je poskytována a vyplacena na základě Registrace a rozhodnutí současně s podporou na realizaci podporovaných opatření z podoblasti podpory B.1.

Pro více informací k programu Nová zelená úsporám – bytové domy, klikněte zde.