Úvodní stránka » Služby » Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám

Poradenství v oblasti dotací

Zajistíme Vám kompletní servis (zpracování energetického hodnocení, projektové dokumentace a podání žádosti) pro získání dotace z NZÚ.

V programu Nová zelená úsporám je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných či bytových domů, náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru.

3. výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ

Zahájení příjmu žádostí: 22. října 2015
Ukončení příjmu žádostí:
vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021
Alokace finančních prostředků: dle aktuálních výnosů z prodeje emisních povolenek

Pro více informací k programu Nová zelená úsporám klikněte zde.

3. výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ – RODINNÉ DOMY zahrnuje následující oblasti podpory:

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na:

Rodinné domy – zateplení

 • zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah,
 • výměnu oken a dveří,
 • odborný posudek a technický dozor,
 • zelené střechy,
 • využití tepla z odpadních vod,
 • venkovní stínicí techniku.

Dotační bonus za kombinaci s kotlíkovou dotací.

Dotaci získáte i při provedení prací svépomocí. (Platí pro renovace od 1. září 2018.)
Výše dotace
 • Závisí na ploše zateplované konstrukce na obálce budovy.
 • Čím více opatření vedoucích k úspoře energie provedete, tím vyšší částku získáte.
 • Získáte až 50 % celkových způsobilých výdajů, nejvýše 550 000 Kč.

NZÚ RD zateplení

Rodinné domy – výstavba

 • výstavbu nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností,
 • odborný posudek a měření průvzdušnosti obálky budovy,
 • stavbu zelené střechy,
 • využití tepla z odpadních vod.

Výše dotace

 • Jednorázová částka 150 000, 300 000 nebo 450 000 Kč (podle dosažených energetických parametrů budovy – viz tabulka níže),
 • Vyšší dotaci získáte, pokud postavíte úspornější dům, zpravidla více využívající energií z obnovitelných zdrojů.
 • Získáte až 50 % celkových způsobilých výdajů.

Rodinné domy – nákup

 • na nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností,
 • stavbu zelené střechy,
 • využití tepla z odpadních vod.
Výše dotace
 • Jednorázová částka 300 000 nebo 450 000 Kč (podle dosažených energetických parametrů budovy – viz tabulka níže),
 • Získáte až 50 % celkových způsobilých výdajů.

Rodinné domy – zdroje energie

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na:

 • solární termické a fotovoltaické systémy,
 • systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu (rekuperace),
 • využití tepla z odpadních vod,
 • výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem,
 • výměnu lokálních topidel (např. kamna využívaná jako hlavní zdroj tepla na vytápění).

Právnické osoby mohou žádat o příspěvek na výměnu neekologického kotle (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrný zdroj (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel) a na napojení na soustavu zásobování teplem. Fyzické osoby mohou čerpat příspěvky na výměnu neekologických kotlů z tzv. kotlíkových dotací.

Získejte dotační bonus za kombinaci dotace z programu Nová zelená úsporám s kotlíkovou dotací!

Výše dotace

Jednorázová fixní částka:

 • 35 000 nebo 50 000 Kč na termické solární systémy,
 • 35 000 – 150 000 Kč na fotovoltaické solární systémy,
 • 75 000 nebo 100 000 Kč na instalaci systémů řízeného větrání se zpětným získáváním tepla,
 • 25 000 – 100 000 Kč na výměnu neekologického zdroje tepla,
 •  35 000 Kč na využití tepla z odpadních vod,

Získat můžete až 50 % celkových způsobilých výdajů, nejvýše 350 000 Kč.

3. výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ – BYTOVÉ DOMY zahrnuje následující oblasti podpory: 

Bytové domy – výstavba

 • výstavbu bytového domu s velmi nízkou energetickou náročností,
 • změnu již dokončeného bytového domu, který před zahájením rekonstrukce kritéria pasivního domu nesplňoval.
Výše dotace
 • Fixní částka 1 300 Kč/m2 energeticky vztažné plochy ucelené bytové části bytového domu.
 • Podpora může dosáhnout až 30 % celkových způsobilých výdajů na všechna opatření, maximálně 15 % celkových výdajů na výstavbu.
Co dalšího s výstavbou bytového domu podpoříme
 • Výstavbu zelené střechy částkou 800 Kč/m2 její půdorysné plochy.
 • Centrální a decentrální systémy využívající teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody, fixní dotace ve výši 5 000 Kč / připojenou bytovou jednotku.
 • Zpracování odborného posudku, dozorovou činnost a měření průvzdušnosti obálky budovy až do výše 70 000 Kč.
 • Pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní vozidla (kategorie M1).
 • Využití materiálů s vydaným environmentálním prohlášením.
Kdo může žádat o dotaci

Stavebník, který podporovanou stavbu řádně dokončí, a to jak fyzická osoba podnikající i nepodnikající, tak právnická osoba.

Bytové domy – nákup bytu

 • koupi bytové jednotky v novostavbě bytového domu s velmi nízkou energetickou náročností.
Výše dotace
 • Fixní částka 1 300 Kč/m2 energeticky vztažné plochy kupovaného bytu, nejvýše 200 000 Kč.
 • Dotaci nelze kombinovat s podporou na jiná opatření.
Kdo může žádat o dotaci
 • Fyzická osoba – první nabyvatel (osoba kupující bytovou jednotku v domě od stavebníka, který dům řádně dokončil)
Jak požádat o dotaci
 • Výhradně elektronicky prostřednictvím online formuláře žádosti.
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.
 • Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021.
Základní podmínky Programu
 • Dotace je určena pro bytové domy na území celé ČR.
 • Vztahuje se pouze na byty v bytových domech, které splňují parametry pro podoblast B.1 dle Závazných pokynů pro žadatele.
 • Podpora se poskytuje pouze na byt v bytovém domě, u něhož byla stavba povolena po 30. 7. 2019 (včetně).
 • K převodu vlastnictví (dle data uvedeného v zápisu v katastru nemovitostí) musí dojít v době do 24 měsíců od kolaudace či udělení souhlasu s jeho užíváním.
 • Podporu může získat stejný žadatel pouze 1x za dobu trvání programu.
 • Dotace nemůže být poskytnuta, pokud již byla čerpána dotace na výstavbu předmětného bytového domu.

Bytové domy – zateplení a zdroje

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na:

 • zateplení obvodových stěn, střechy, stropu, podlah,
 • výměnu oken a dveří,
 • výměnu zdrojů tepla na vytápění na tuhá fosilní paliva za efektivní ekologicky šetrné zdroje,
 • výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem,
 • výměnu plynového vytápění za systém s plynovým tepelným čerpadlem nebo za jednotku kombinované výroby elektřiny a tepla využívající jako palivo zemní plyn,
 • solární termické systémy,
 • fotovoltaické systémy,
 • řízené větrání s rekuperací tepla,
 • pořízení a instalace dobíjecích stanic pro osobní vozidla (kategorie M1).
Výše dotace – zateplení
 • Závisí na ploše zateplované konstrukce na obálce budovy.
 • Čím více opatření vedoucích k úspoře energie provedete, tím vyšší podporu získáte.
 • Není řečeno, co všechno je nutné udělat, jsou předepsané výsledné úspory energie na základě příslušného výpočtu odborníka.
 • Dotace může dosáhnout až 40 % celkových způsobilých výdajů.

Výše podpory: Maximální celková výše podpory v této podoblasti činí 70 000 Kč. Podpora v této podoblasti je poskytována a vyplacena na základě Registrace a rozhodnutí současně s podporou na realizaci podporovaných opatření z podoblasti podpory B.1.

Výše dotace – efektivní využití zdrojů energie

Jednorázová fixní částka:

 • 7 000 Kč až 30 000 Kč na bytovou jednotku na výměnu zdroje energie,
 • 9 000 Kč na bytovou jednotku na solární termické systémy,
 • 15 500 Kč na kWp na fotovoltaické systémy,
 • 24 000  30 000 Kč na bytovou jednotku na systém řízeného větrání s rekuperací tepla,
 • 45 000  55 000 Kč za instalovanou dobíjecí stanici.

Celková výše podpory na jednu žádost je v případě kombinace se zateplením až 40 % celkových způsobilých výdajů, u samostatného opatření nejvýše 30 % celkových způsobilých výdajů.

Co dalšího podpoříme

Spolu se zateplením bytového domu můžete také žádat o příspěvek na:

 • Zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru – podpora až 40 000 Kč, nejvýše 10 % z přiznané částky podpory.
 • Výstavbu zelené střechy – fixní dotace ve výši 800 Kč/m2 půdorysné plochy vegetačního souvrství střechy.

Spolu s podporou efektivního využití zdrojů můžete žádat o příspěvek na:

 • Zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru – podpora až 15 000 Kč, nejvýše 10 % z přiznané částky podpory.
 • Využití tepla z odpadní vody – maximálně 5 000 Kč na bytovou jednotku.
Kdo může žádat o podporu

Vlastníci bytových domů na území hl. m. Prahy, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.

O podporu na instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily lze žádat pro bytové domy v rámci celé ČR.

Z regionů mimo Prahu můžete žádat o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Více na www.jdetozateplit.cz.