Úvodní stránka » Služby » Pasivní a nízkoenergetické domy

Pasivní a nízkoenergetické domy

Pasivní a nízkoenergetické domy

Navrhneme nejvhodnější stavebně-technická řešení jak docílit nejvyšších úspor při budování pasivních a nízkoenergetických domů.

Pasivní domy jsou budovy s roční měrnou potřebou tepla na vytápění nepřesahující 15 kWh/(m2a). Takto nízkou energetickou potřebu budovy lze krýt bez použití obvyklé otopné soustavy, pouze se systémem nuceného větrání obsahujícím účinné zpětné získávání tepla z odváděného vzduchu (rekuperací) a malé zařízení pro dohřev vzduchu v období velmi nízkých venkovních teplot. Navíc musí být dosaženo návrhových teplot vnitřního vzduchu po provozní přestávce v přiměřené (a v projektové dokumentaci uvedené) době. Současně nemá u těchto budov celkové množství primární energie spojené s provozem budovy (vytápění, ohřev TV a el. energie pro spotřebiče) překračovat hodnotu 120 kWh/(m2a).... (takto je definuje norma ČSN 73 0540).

Norma dále dělí budovy s nízkou energetickou náročností obecně na domy nízkoenergetické a pasivní. Hraniční hodnotou pro nízkoenergetický dům je v České republice 50 kWh/(m2a).